Power Club

Samarbete

På fastlandet i Svenskfinland drivs Power Club vanligen av kommunens fritidsnämnd eller av en förening. Fritidsnämnden eller föreningen samarbeter med skolan, föräldrarna, företagen och Power Club Finland. En vanlig fördelning av uppgifterna är följande:

Skolan

- förmedlar kunskaper om tobak, alkohol och andra rusmedel till eleverna
- ger eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring rusmedel
- ger eleverna möjlighet att diskutera det som står i kontraktet
- förebygger och ingriper i eventuell mobbning
- stöder klubbens värderingar

Föräldrarna

- stöder och bryr sig om sitt barn
- samarbetar med andra föräldrar t.ex. kring gemensamma regler
- tar sitt ansvar som fostrare för att skapa trygghet för sitt barn
- tar itu med eventuella problem i ett tidigt skede

Fritidsnämnden eller den förening som ansvarar för den lokala klubben

- samordnar klubbverksamheten
- ordnar sund fritidsverksamhet för barnen
- stöder de sina klubbledare

powergirlFöretag/Sponsorer

- företag, föreningar och andra erbjuder förmåner till medlemmar i Power Club

Power Club Finland

- ordnar utbildningar, träffar och en studieresa för aktiva ledare
- ordnar tobaks- och alkoholförebyggande kampanjer i samarbete med skolorna
- ordnar tävlingar och utlottningar för medlemmarna i de lokala klubbarna
- samordnar anskaffningen av medlemsgåvor, kontrakt och medlemskort
- samarbetar med barntidningen Eos via en klubbsida i tidningen