Samarbete

På fastlandet i Svenskfinland drivs Power Club vanligen av kommunens fritidsnämnd eller av en förening. Fritidsnämnden eller föreningen samarbeter med skolan, föräldrarna, företagen och Power Club Finland. En vanlig fördelning av uppgifterna är följande:

Skolan
- ser till att eleverna får faktakunskaper om tobak, alkohol och andra droger
- ser till att eleverna får möjlighet att diskutera och reflektera det som står i kontraketet
- förebygger och ingriper i eventuell mobbning och stöder klubbens värderingar
- hjälper ledarna att förmedla information om klubbens verksamhet till medlemmarna
- upplåter verksamhetsutrymme vid behov

Föräldrarna
- stöder och bryr sig om sitt barn, så att barnen lätt kan följa klubbkontraktetet
- samarbetar med andra föräldrar t.ex. kring gemensamma regler
- tar sitt ansvar som fostrare för att skapa trygghet för sitt barn
- tar itu med eventuella problem i ett tidigt skede

Fritidsnämnden/Föreningen
- samordnar den lokala verksamheten i klubben
- ordnar sund fritidsverksamhet för barnen
- stöder de lokala klubbledarna

Företag/Sponsorer
- företag, föreningar och andra sponsorer erbjuder förmåner till medlemmar i Power Club

Power Club Finland
- ordnar utbildningar, samarbetsträffar och studieresa för ledarna
- ordnar tobaks- och alkoholförebyggande kampanjer i samarbete med skolorna
- ordnar tävlingar och utlottningar för medlemmarna
- samordnar t.ex. anskaffningen av medlemsgåvor, kontrakt och medlemskort
- samarbetar med barntidningen Eos. Det finns någonting om Power Club finns i varje tidning.